<-- ประเภทตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล/ผู้จัดเก็บ หน่วยวัด รายละเอียด
1. พื้นที่ป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ไร่
2. พื้นที่แหล่งหญ้าทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ไร่
3. พื้นที่แนวปะการัง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ไร่
4. ระยะชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กิโลเมตร
5. ระยะทางชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะที่มีการดำเนินการแก้ไข กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กิโลเมตร
6. ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมงของพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย กิโลกรัมต่อชั่วโมง
7. ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมงของพื้นที่ฝั่งอันดามัน กิโลกรัมต่อชั่วโมง
8. ปริมาณการจับสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรงประมงของพื้นที่ทะเลไทย กิโลกรัมต่อชั่วโมง
9. สถิติสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น ตัว